Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
6.67% 2 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
6.67% 2 lượt
16
6.67% 2 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
6.67% 2 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
10.00% 3 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
6.67% 2 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
6.67% 2 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt